ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018- 2019 - (19/10/2018 8:57)

Nhằm lựa chọn ra những đội viên ưu tú, năng nổ và nhiệt tình để đưa phong trào công tác đội của liên đội đi lên, ngày 15 -10-2018, thực hiện kế hoạch hoạt động đội đề ra, liên đội Tiểu học Liên Mạc đã tiến hành đại hội liên đội nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Đại hội đã nghe đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018, và dự thảo phương hướng hoạt động đội năm học 2018 -2019. Sau khi thảo luận sôi nổi và đóng góp ý kiến cho bản phương hướng, đại hội đã đề cử 7 bạn đội viên xuất sắc trong các chi đội và lựa chọn ra ban chỉ huy liên đội mới nhiệm kỳ 2018 – 2019:

Danh sách ban chỉ huy liên đội mới:
1-Trần hà Linh 5C
2-Lê Thu Hà 4C
3-Nguyễn Bảo Trâm 4C
4-Nguyễn Ngọc Trang Linh 5A
5-Nguyễn Ngọc Mạnh 5D

Sau đây là một số hình ảnh của đại hội