Từ 16/09/2019 đến 22/09/2019

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Không có lịch công tác của tuần 3